Правила користування Сахновщинською центральною бібліотекою .

Загальні положення

1. Правила користування Сахновщинською централізованою бібліотекою (далі – Правила) розроблені відповідно до Конституції України, Цивільного та Господарського кодексів України, Законів України «Про бібліотеки і бібліотечну справу», «Про авторське право та суміжні права», Статуту Бібліотеки та на підставі Типових правил користування бібліотеками в Україні, затверджених наказом Міністерства культури і мистецтв України від 05.05.1999 року № 275 (зі змінами і доповненнями, внесеними наказом МКіМ України № 319 від 25.05.2001 року).

2. Правила є основним документом, що регламентує взаємовідносини між користувачами і Бібліотекою, визначає права і обов`язки користувачів та співробітників Бібліотеки та є обов`язковим для виконання.

3. Право на бібліотечне обслуговування у Бібліотеці мають громадяни України незалежно від статі, національності, соціального стану, політичних та релігійних переконань, місця проживання, а також юридичні особи – підприємства, установи, організації.

4. Іноземні громадяни та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, користуються тими самими правами на бібліотечне обслуговування, що й громадяни України.

5. Бібліотечне обслуговування неповнолітніх здійснюється на загальних умовах.

6. Бібліотечне обслуговування юридичних осіб здійснюється на основі відповідних договорів.

7. Бібліотечне обслуговування здійснюється через:

читальний зал;

міжбібліотечний абонемент;

міський абонемент.

Порядок запису до бібліотеки

1. Запис користувачів до Бібліотеки здійснюється у функціональних відділах бібліотеки.

2. Для запису до Бібліотеки громадяни мають пред`явити паспорт (з позначкою реєстрації за місцем проживання), надати відомості для заповнення реєстраційної картки та читацького формуляра, і особистим підписом підтвердити зобов`язання виконувати Правила, попередньо з ними ознайомившись.

3. Для запису до абонементу користувач повинен мешкати в смт.Сахновщина або Особам, які тимчасово мешкають у смт.Сахновщина та студентам, надається право користуватися тільки читальним залом бібліотеки.

4. Користувач бібліотеки, Згідно Закону України ''Про захист персональних даних'' № 2297-VI від 01.06.2010, дає свою згоду на обробку всіх своїх персональних даних, вказаних в реєстраційних документах, будь - яким не забороненим законом способом, з метою забезпечення реалізації відносин у сфері культури та отримання доступу до матеріальних та інформаційних ресурсів бібліотеки, для здійснення статистичного обліку та звітності в знеособленому вигляді та збереження матеріально-інформаційних ресурсів бібілотеки відповідно до Закону України ''Про бібліотеки і бібліотечну справу'', Статуту Сахновщинської централізованої бібліотечної системи , Правил користування Сахновщинськими бібліотеками .

5. До відома користувача доводиться, що володільцем бази персональних даних є Cахновщинська централізована бібліотечна система і вона має право вимагати внесення змін або припинення обробки своїх персональних даних по письмовому зверненню за адресою місцезнаходження бази даних: Сахновщинська центральна бібліотека смт.Сахновщина , вул.Південновокзальна 4 .Відомості, надані під час реєстрації громадянина, є конфіденційними і використовуються лише у випадках, передбачених чинним законодавством.

6. Згоду на обробку та збереження персональних даних користувач підтверджує підписом в реєстраційних документах.

Права користувачів

1. Користувачі Бібліотеки мають право:

безоплатно користуватися інформацією про склад бібліотечного фонду, в т. ч інших бібліотек України, через систему каталогів і картотек, баз даних та Інтернету;

безоплатно користуватися електронними інформаційними ресурсами, доступ до яких надає Бібліотека;

безоплатно отримувати у тимчасове користування документи із фондів Бібліотеки;

замовляти і одержувати у тимчасове користування документи з інших бібліотек через міжбібліотечний абонемент;

безоплатно отримувати консультаційну допомогу в пошуку та виборі джерел інформації на основі документних та електронних ресурсів Бібліотеки;

користуватися іншими видами послуг, у тому числі на платній основі, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 12.12. 2011 р. за № 1271 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами культури і мистецтв, заснованими на державній та комунальній формі власності»;

на участь у всіх соціокультурних заходах, які проводяться Бібліотекою;

на ввічливе та компетентне обслуговування.

2. Користувачі мають право одержати для опрацювання поза бібліотекою одноразово не більше п`яти друкованих видань терміном до 15 діб. Термін користування ними може бути продовжений при відсутності на них попиту з боку інших читачів. Кількість бібліотечних документів, що видається у читальному залі, не обмежується. Рідкісні та цінні документи, довідкові видання, єдині примірники книг, періодичні видання а також видання, одержані по МБА за межі бібліотеки не видаються

Обов`язки користувачів

1. Користувачі Бібліотеки зобов`язані:

надавати достовірні відомості про себе при запису до Бібліотеки, повідомляти про зміни цих даних під час перереєстрації. У разі зміни місця проживання у місячний термін повідомити Бібліотеці свою нову адресу;

дбайливо ставитися до бібліотечного фонду, баз даних, будівель, споруд, приміщень, іншого майна, яке є державною власністю і перебуває на балансі Бібліотеки;

з метою збереження фонду бібліотеки користувачі залишають в читальному залі документ, що засвідчує особу;

здійснити ремонт бібліотечного документа власним коштом у разі його пошкодження. Якщо пошкоджений документ не підлягає ремонту, користувач повинен замінити його рівноцінним або копією;

здійснити заміну втраченого документа рівноцінним документом або відшкодувати втрату іншим способом, визначеним Бібліотекою. Розмір відшкодування визначається Бібліотекою;

повертати книги не пізніше зазначеного терміну. За кожний день користування понад установленого строку стягується пеня;

попередити про внесення власного портативного комп`ютера чергового бібліотекаря у читальному залі;

повернути на кафедру видачі бібліотечні документи, отримані для роботи у читальних залах, не пізніше ніж за 15 хв. до закінчення робочого дня Бібліотеки;

залишити приміщення Бібліотеки не пізніше години, вказаної у режимі роботи Бібліотеки;

поважати права інших користувачів Бібліотеки, дотримуватися тиші у читальних залах, не порушувати громадський порядок, бути ввічливими та коректними зі співробітниками Бібліотеки;

2. Користувачам Бібліотеки не дозволяється:

передавати документи, одержані на свій читацький формуляр, іншим особам;

вилучати картки з каталогів і картотек, робити на них нотатки;

здійснювати будь-які дії, що можуть спричинити порушення цілісності бібліотечних документів, зіпсувати чи змінити їх зовнішній вигляд (підкреслювати тексти і робити будь-які позначки в одержаних документах, закладати в них олівці, ручки тощо; копіювати через копірку креслення і малюнки, виривати й загинати сторінки);

виносити з читальних залів документи з фонду відкритого доступу без належного оформлення у чергового бібліотекаря;

користуватися мобільним телефоном у читальних залах та порушувати тишу;

будь-якими діями заважати роботі користувачів та бібліотечного персоналу чи створювати загрозу для їхнього життя і безпеки;

приймати їжу та напої у читальних залах Бібліотеки;

торгувати, проповідувати, розповсюджувати листівки, рекламну продукцію і здійснювати інші подібні дії;

заходити у службові приміщення, користуватись службовими телефонами;

при користуванні комп`ютерами Бібліотеки: псувати чи модифікувати налаштоване комп`ютерне обладнання або програмне забезпечення; підключати інше периферійне обладнання до комп`ютерів та робити інші дії, які можуть завдати шкоди бібліотечній техніці; використовувати комп`ютер для потреб, не пов`язаних з пошуком інформації;

3. Категорично забороняється:

палити в приміщеннях Бібліотеки;

виходити з Бібліотеки, не повернувши документи з фондів Бібліотеки;

застосовувати ненормативну лексику та грубо спілкуватися з працівниками Бібліотеки.

4. Особи з явно вираженим станом алкогольного та наркотичного сп`яніння та у неохайному вигляді до Бібліотеки не допускаються.

5. Користувач, який порушує Правила, позбавляється права відвідування Бібліотеки на термін, що визначається адміністрацією Бібліотеки. Матеріали про злісне порушення Правил користування Бібліотекою можуть бути передані до суду згідно з чинним законодавством України.

Права і обов`язки бібліотеки з обслуговування користувачів

1. Бібліотека має право:

розробляти Правила користування Бібліотекою, вносити до них зміни і доповнення та визначати режим обслуговування користувачів;

визначати умови використання своїх фондів, які є частиною національного культурного надбання України і знаходяться на особливому режимі охорони, зберігання і використання;

встановлювати обмеження у використанні документів, що мають особливу цінність або поганий фізичний стан;

встановлювати пільги для окремих категорій користувачів;

визначати види та розміри компенсації шкоди, заподіяної користувачами у т.ч. за псування бібліотечного обладнання;

встановлювати перелік платних послуг;

надавити дозвіл:

- установам, підприємствам та організаціям: на розміщення інформаційних та рекламних матеріалів у приміщеннях Бібліотеки;

- засобам масової інформації: на проведення фото-, теле- та відео зйомок.

позбавляти користувачів (фізичних та юридичних осіб), які порушують Правила користування Бібліотекою чи заподіюють шкоду Бібліотеці, права на бібліотечне обслуговування на термін, що визначається Бібліотекою;

передавати до суду матеріали про злісне порушення користувачами Правил користування Бібліотекою.

2. Бібліотека зобов`язана:

створювати комфортні умови для забезпечення права користувачів на вільний доступ до інформації:

- надавати у тимчасове користування документні ресурси, допомагати в доборі потрібних документів;

- сприяти отриманню через МБА документів з інших бібліотек, у випадку відсутності замовлених користувачами документів у фондах Бібліотеки;

- оперативно і своєчасно інформувати користувачів про всі види послуг, що надає Бібліотека, в т.ч. й платні;

- дбати про підвищення культури обслуговування користувачів;

забезпечувати контроль за своєчасним поверненням до Бібліотеки документів, наданих у тимчасове користування;

вивчати та враховувати читацькі запити при формуванні документних та електронних ресурсів, організації соціокультурної діяльності;

дотримуватись режиму обслуговування користувачів, у випадку змін своєчасно повідомляти користувачів про них;

забезпечувати гласність своєї діяльності.

Правила користування Інтернет центром бібліотеки в режимі вільного доступу до мережі Інтернет

Сахновщинська центральна бібліотека надає доступ до мережі Інтернет читачам бібліотеки в години вільні від проведення семінарів для бібліотечних працівників та користувачів бібліотеки.

 • Користувачами Інтернет центру можуть бути читачі бібліотеки відповідно до правил користування бібліотекою .
 • До роботи в Інтернет центрі допускаються зареєстровані в центрі користувачі, що мають навички роботи в Windows.
 • Початок і кінець сеансу роботи користувача реєструється в "Журналі реєстрації".
 • Режим і порядок роботи. Інтернет центр працює щодня, окрім понеділка . Час роботи користувачів у центрі – з 8.00 до 18.00. Тривалість одного сеансу роботи – 1 година .Робота в Інтернет центрі проводиться за попереднім записом. При запізненні користувача більше ніж на 15 хв., виділене йому робоче місце може бути надано іншому користувачеві.

Користувач має право:

 • замовити час роботи в Інтернет центрі особисто або за тел. 3-11-69
 • використовувати Інтернет для доступу до інформаційних ресурсів;
 • користуватися Інтернет протягом однієї години;
 • продовжувати свою роботу в мережі Інтернет, в разі відсутності наступного з черги користувача, до часу наступного замовлення;
 • брати участь у презентаціях, практикумах, колективних консультаціях, групах навчання роботі в мережі Інтернет за окремим планом роботи центру;
 • стати спонсором або залучити зацікавлених осіб до фінансової підтримки Інтернет центру.

Користувачам забороняється:

 • псувати обладнання;
 • знищувати, додавати і модифікувати інстальоване комп`ютерне обладнання або програмне забезпечення;
 • зберігати на жорсткому диску особисті файли;
 • порушувати діловий ритм Інтернет центру (голосно розмовляти, користуватися мобільним телефоном, заважати роботі інших користувачів);
 • порушувати закони копірайту (копіювати програмне забезпечення, захищене законом про авторське право);
 • неправомірно "Скачувати" і використовувати ліцензії на програмне забезпечення;
 • використовувати і розповсюджувати заборонені законом матеріали.

Інтерне центр забороняє переглядати сайти, які містять зображення порнографічного змісту, або пропагують насилля над особистістю.

За порушення цих правил адміністрація залишає за собою право заборонити відвідувачу користуватися Інтернет.

Кiлькiсть переглядiв: 137

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.