« Згадуючи минуле думаємо про майбутнє »

Споглядаючи минуле , ми дивимося у майбутнс. Минуле надихає нас, вселяє вiру у наступнi великi звершення , повнить душу вiдчуттям причетностi до вiчного , величного i прекрасного. Скарбницю духовних багатств людства , однiею з наймiцніших ланок , що поєднують минуле , сучасне і майбутнє , є книга. Вона була у великій шанi ще за часів Кiйвської Русi. « Велика ж бо користь людинi буває вiд учення книжного. Книга це ріки , що наповнюють свiт , це джерела мудростi », - писав лiтописець.
Кiнець жовтня початок листопаду. 1927 рiк. В маленькiй тiснiй кiмнатцi районної профспiлки почала працювати в Сахновщинi перша бiблiотека. Книжковий фонд бiблiотеки налiчував 1500 примiрникiв книг i близько тисячi брошур. Користувалося в тiроки книгами бiблiотеки 230 читачiв. Комплектувалася бiблiотека через Полтавський окружний бiблiотечний колектор i книготоргуючi органiзації . Фiнансувалась бiблiотека районним виконавчим комiтетом . Першим працiвником бiблiотеки був Буланий Семен Парамонович . В тiснiй кiмнатцi стає все тiснiше книжковому фонду бiблiотеки i виконаним комiтетом було прийнято рiшення про переведення їїв примiщення клубу харчовикiв / колишню синагогу /.
В 1928 роцi в бiблiотецi вiдкривається дитяче вiддiлення , але без бiблiотечного працiвника / платного /.
3 1928 по 1929 рік по сумiсництву бiблiотекою завiдував iнспектор Субота Павло Порфирович . В цiроки бiблiотека в основному поповнювалась за рахунок книг, подарованих місцевими жителями. I на кiнець 1929 року книжковий фонд бiблiотеки налiчував 8000 книг i близько 4000 брошур. Самими активними читачами і помiчниками в бiбліотецi протягом багатьох рокiв були Порхало Тетяна Федорівна заслужений вчитель України та Бобрикова Марія Iванiвна працівник раймагу. На кiнець 1936 року біблiотека має 16 тисяч екземплярiв книжкового фонду, але знаходилась в поганому приміщенні і в 1933 роцi під бібліотеку було видiлене хороше примiщення із 4 - хкімнат . Був вiдкритий читальний зал, абонемент, дитяче віддiлення , книгосховище.
На початку Велико
ї Вiтчизняної вiйни книжковий фонд складався iз 35 тисяч томiв . Комплектування бiблiотеки проводилося через Харкiвський бібколектор та антикварнi магазини міста Харкова, книготоргуючу сiтку. На придбання книг бібліотеці виділялося до 10 тисяч карбованців на рік.
В 1936 роцi читачами бiблiотеки було 800 сахновщан, а в червні 1941 роцi - 2500 наших земляків користувалися послугами нашої бiблiотеки . Штат бібліотеки буб такий : завiдуюча бiблiотекою, інспектор, зав. читальним залом та бібліотекар дитячого відділения . З них З працівники бібліотеки мали середню бiбліотечну освіту, один працівник педагогiчну. Заробiтна плата бiблiотечних працiвникiв була вiд 300 350 карбованцiв на мiсяць . 3 1936 по 1941 роки завiдуючою бiблiотекою була Рiзнiченко Варвара Павлiвна.
В роки Великої Вiтчизняної вiйни бiблiотека була повнiстю зруйнована. Але частину фонду сахновщани врятували , розiбравши його по своїх домiвках, а ще частина була спалена фашистами. Пiсля звiльнення Сахновщинського району вiд нiмецьких окупантiв в 1944 роцi бiблiотека продовжувала нести знання в широкi маси. Книжковий фонд зiбрано так: частину повернуло населення, частину було передано бiблiоiтецi в дар, а ще частину було закуплено на кошти , якi видiлено районним виконанчим комiтетом. Крiм того, було введено порядок запису читачiв до бiблiотеки пiд грошову заставу в сумi 25—30 карбованцiв. Коли читач вибував iз бiблiотеки застава не поверталася , а на цi кошти закуплялася нова лiтература для бiблiотеки.
В 1955 роцi було побудоване нове красиве примiщення пiд бiблiотеку. В ньому був свiтлий i просторий читальний зал, окрема кiмната пiд абонемент, книгосховище .Зростав книжковий фонд зростало i число читачiв. В 1955 роцi дiяло 17 пересувок, якi обслуговували книгою в основному трудiвникiв села. Фонд бiблiотеки поповнювався вже за рахунок книг, якi закуповували за державні кошти.
Рiст книжкового фонду по рокам.
1927 - 1500
1944 - 2036
1948 - 5543
1950 - 6894
1952 - 11230
1954 - 13198
1956 - 17085
1957 - 18000
1960 - 20342
1965 - 29800
1970 - 31230
1975 - 35600
1980 - 45613
1990 - 55401
1995 - 57683
1996 - 57497
1997 - 57597
1998 - 57672
1999 - 57672
2002 - 58873
2013 -53264

Хочеться також показати рiст читачiв за 75 рокiв iснування бiблiотеки: 1928 - 280 чоловiк
1935
- 700
1944
- 2000
1946
- 2300
1950
- 1388
1957
-1635
1965
- 3000
1970
- 3100
1980
- 5410
1990
- 3801
1995
- 3752
1997
- 3757
1998
- 3764
2000
- 3766
2013
-4413
Книга в життi людини . Їй вiдводиться чи не найголовнiше мiсце . Кожен з душевним хвилюванням пригадує прочитанi книжки. Вони давали наснагу на трудовi i героїчнi звершення , обднувал й людей у колектив однодумцiв, ставали близькими друзями , вiрними супутниками у життi. Читацькi конференції, лiтературнi вечори, бiблiографiчнi огляди лiтератури, уснi журнали. Це всi тi форми за допомогою яких бiблiотечнi працiвники несли книгу до людей.
Із хронiки:
1) 50 - роки всiма формами i засобами бібліотечної роботи, подавалась допомога у справi органiзації обслуговування бригад i ударникiв комунiстичної працi.
- Читацька конференцiя « За високий урожай у 1956 роцi ».
2)1960 роки. Початок будiвництва комунiзму . Бiблiотеки вiдмiнної роботи. Створення ленiнських куткiв . Всесоюзний огляд , присвячений 100 - рiччю з дня народження В. I. Ленiна.
3)1970 роки.
- централiзацiя бiблiотечної системи
- читацькi конференції та вечори « Щоб текли молочнiрiки »
- робота бiблiотек з книгами тов. Л. I. Брежнева « Малая земля », « Возрождение » , « Целина ».
4)1975 рiк - бiблiотека нагороджена дипломом третього ступня Мiнiстерства культури України , як переможець республiканського огляду дiяльностi культурно - освiтнiх закладiв по iнтернацiональному та патрiотичному вихованню населення. 5)1980 - продовольча програма справа всенародна . Боротьба з алкоголiзмом - справа кожного. Цiльовим комплексним програмам - широку дорогу.
6)1982 рiк - бiблiотека займає III мiсце серед бiблiотек областi за культурне обслуговування населення.
7)1983 рiк Мiнiстерстео культури України нагороджує районну бiблiотеку дипломом першого ступеню за активну участь у проведеннi республiканського огляду масових бiблiотек i республіканської читацькї конференції « Дружба народiв нам силу дає ».
8) 1985 рiк - Мiнiстерство культури України нагороджує дипломом першого ступеню центральну бiблiотеку , як переможця республiканського огляду дiяльностi культурно освiтнiх закладiв по пропагандi досягнень науки i технiки, передових методiв працi в сiльському господарствi.
9)1986 рiк обласнеуправлiння культури нагороджує Почесною грамотою центральну бiблiотеку, за активну пропаганду тверезого способу життя, цiле направлену виховну роботу серед читачiв, за пошук нових форм масової роботи.
10) 1987 рiк Сахновщинська централiзована бiблiотечна система займає IIмiсце за пiдсумками соцiалiстичного змагання.
11) 1986 роцi серед ЦБСобластi займає II мiсце за пiдсумками соц. змагання i нагороджуеться почесною грамотою обласного управлiння кул ьтури.
12) 1990 роки:
- Незалежнiсть , вiдродження українізації , нацiоналiзацiї.
13) 2000 2002 роки перебудови спонсорська допомога, благодiйний фонд.
14) 2010— 2012 роки комп`ютеризацiя бiблiотек системи . Вiдкриття iнформацiйних центрiв з надання публiчного доступу до Iнтернету та початок надання нових сервiсiв в бiблiотеках Сахновщинської ЦБС. Органiзатори створення: програма («Бiблiомiст», агентство США з мiжнародного розвитку, фундацiя Бiлла та Мелiнди Гейтс, Мiнiстерство культури України, українська бiблiотечна асоцiацiя, Сахновщинська ЦБС.
Книжка до книжки , як цеглина до цеглини, як кроква до крокви упродовж 75 рокiв викладали бiблiотечнi працiвники всiх часiв стiни своїх безцiнних книжкових будiвель.
Бiблiотечне поколiння ... Це коли частинкою твого життя стають люди i книги. Студенту заочнику пiдiбрати лiтературу до занять, з дитиною обсудити тiльки що прочитану казку, переконати юнака прочитати ту, чи iншу книгу, просто поговорити з читачем, просто вислухати. І пам‘ятати всiх своїх читачiв ... I багатьох просто любити

/Files/images/P1280396.JPG/Files/images/P1280395.JPG

/Files/images/P1280400.JPG/Files/images/P1280399.JPG/Files/images/P1280398.JPG/Files/images/P1280397.JPG

Кiлькiсть переглядiв: 152

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.